KOMPLEXNÁ GDPR AGENDA OD 48 HOD.

Zdarma 1 hod. konzultácia a kontrola web stránky

smernice    konzultácie    audity    školenia    DPO    DPIA

GDPR POTREBUJE KAŽDÝ

Otázkou je skôr to, kto ju nepotrebuje. Dajme si teda šancu na nezáväzný rozhovor, kde Vám vysvetlíme prečo GDPR agendu určite k svojej práci potrebujete. Zároveň Vám urobíme zadarmo predbežnú analýzu a ak si objednáte vypracovanie aj ostrej GDPR agendy, tak Vás v rámci ceny kvalitne aj zaškolíme.

gdpr_slovakia

 

GDPR agenda, tzv. General Data Protection Regulation, nie je vôbec až taká nová agenda ako to vyznieva v médiach. Ochrana osobných údajov platí v u nás skoro od roku 2001, len teraz sa to moderne volá GDPR. Ak ste teda problematiku ochrany osobných údajov riešili v minulosti, stačí Vám ju už len doladiť podľa nových zásad.

gdpr_slovakia

GDPR je totiž iba nariadenie Európskej únie upravujúce po novom ochranu osobných údajov a na jeho podklade bol schválený aj národný zákon č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov. Nariadenie a aj slovenský zákon vstúpili do platnosti 25. mája 2018. Úprava nariadenia sa dotkla takmer každého podnikateľského subjektu, či už ide o právnickú alebo fyzickú osobu. A za istých okolností sa týka aj súkromných osôb

GDPR prikazuje subjektom (tzv. Prevádzkovateľom osobných údajov) vytvorenie a/alebo úpravu príslušnej dokumentácie, organizačného, mechanického, elektronického a aj IT zabezpečenia, rovnako ako aj operatívnych procesov a to tak, aby spracúvanie osobných údajov v celej svojej komplexnosti bolo v súlade so zásadami predmetného GDPR aj lokálneho slovenského zákona.

Je našou nemilou povinnosťou Vám pripomenúť, že na rozdiel od minulosti, boli za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR zavedené aj likvidačné pokuty až do výšky 20 miliónov EUR. Súlad so zásadami GDPR kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov a zároveň má oprávnenie aj tie pokuty udeľovať. Preto túto problematiku netreba podceňovať.

gdpr_slovakia

KTO SME

Takmer 30 ročná prax vo výkonnom manažmente doma aj v zahraničí, mi dovoľuje spolu s kolektívom profesionálov, ponúknuť Vám osobitne hlboký pohľad do Vašej problematiky a pochopiť nielen fakty, ale aj súvislosti medzi nimi.

Zameranie na GDPR, spolu s komplexnými HR procesmi, Vám garantuje nie len vypracovanie profesionálnej GDPR agendy, prípadne HR procesov, ale aj kvalitné zaškolenie

S nami nie ste nikdy sami!

Peter LIPTÁK | Advisor

SLUŽBY GDPR

GDPR agendu by ste nemali mať len hotovú v šuplíku, ale mali by ste jej aj rozumieť. Preto nedovolíme, aby ste za GDPR agendu len zaplatili a zároveň jej aj neporozumeli. Vyškolíme Vás tak, aby práca s osobnými údajmi bola pre Vás intuitívna, spontánna a bezpečná. Vyberte si jeden z modulov:

GDPR 1: rýchla analýza

 • Telefonický rozhovor do 1 hod.
 • Výsledok: okamžite
 • Výstup: verbálna informácia

Vhodné pre získanie prvotných informácií potrebných k rozhodnutiu

GDPR 2: hlboká analýza

 • Konzultácia neobmedzene
 • Výsledok: do 48 hod.
 • Výstup: doporučenia v digitálnej forme

Vhodné pre porovnanie súčasnej alebo zistenie rozsahu novej agendy

GDPR 3: školenie

 • Telefonicky alebo osobne u klienta
 • Témy šité na mieru alebo podľa agendy klienta

Vhodné pre klienta s agendou od nás alebo od tretej strany

GDPR 4: OPRAVA/NOVÁ AGENDA

 • Konzultácia/analýza neobmedzene
 • Výsledok: od 48 hod. (podľa obtiažnosti)
 • Výstup: v digitálnej forme

Vhodné pre klienta s agendou od nás alebo od tretej strany

GDPR 5: DATA PROTECTION OFFICER

 • DPO = Zodpovedná osoba
 • Externé zastupovanie pred Kontrolným úradom
 • Návrhy a aplikácia interných dokumentov, operatívy a procesov u klienta v súlade so zásadami nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov

Vhodné pre klienta s agendou od nás alebo od tretej strany

OBSAH GDPR agendy

Nesprávne urobená GDPR agenda znamená nemať žiadnu agendu.

Robíte si komplexnú GDPR agendy svojpomocne? Určite ušetríte, keďže profesionál nie je vôbec lacný. Ale či to bude urobené aj kvalitne, v plnom rozsahu a do potrebnej hĺbky, to je už na zváženie. Nejde totiž len o fakty, ale aj o súvislosti medzi nimi. Rovnako je dobré poznať nie len v súčasnosti platné zákony, ale aj tie, ktoré platnosť už stratili.

Čo všetko by mala komplexná GDPR agenda obsahovať? U každého prevádzkovateľa to je rôzne, takže nám dovoľte prezentovať aspoň niekoľko príkladov toho čo pre Vás urobíme, ak si od nás objednáte GDPR agendu:

Príprava interných dokumentov (prac. zmlúv, faktúr, objednávok, reklamácií, PZS, smerníc, …), školenia (BOZP, PO, GDPR, odborných, ….), predlohy (bezp. incident, uplatnenie práv dotknutých osôb, sprostredkovateľské zmluvy, testy proporcionality, newsletters), úprava web stránky (súhlasy, informačná povinnosť), súťaže, firemné aktivity atď.

Súvisiacich zákonov je nesmierne veľa, ale potrebujete napr. poznať:

 • zákon č.18/2018 Z.z. – o Ochrane osobných údajov
 • zákon č. 11-17 – o Ochrane osobnosti
 • zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce
 • zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon – Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi 
 • vyhláška č.164, 165/2013 Z.z. a č.117/2014 Z.z.- ÚOOÚ o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 • časť ústavy Slovenskej republiky a základné ľudské práva a slobody
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ – GDPR

Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy

 • Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarna signalizácia).
 • Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, mreže alebo presklenia)
 • Umiestnenie dôležitých prostriedkov informačných technológií v chránenom priestore a ochrana informačnej infraštruktúry pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia.
 • Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov vrátane bezpečného uloženia listinných dokumentov.
 • Opatrenie na zamedzenie náhodného prečítania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek (napr. vhodné umiestnenie zobrazovacích jednotiek).

Ochrana pred neoprávneným prístupom

 • Šifrová ochrana uložených a prenášaných údajov, pravidlá pre kryptografické opatrenia.
 • Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza.

Riadenie prístupu poverených osôb

 • Riadenie prístupov a opatrenia na zaručenie platných politík riadenia prístupov (napr. identifikácia, autentizácia a autorizácia osôb v informačnom systéme).
 • Riadenie privilegovaných prístupov v informačnom systéme.
 • Zaznamenávanie prístupu a aktivít poverených osôb v informačnom systéme.

Riadenie zraniteľností

 • Opatrenia na detekciu a odstránenie škodlivého kódu a nápravu následkov škodlivého kódu.
 • Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou.
 • Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru.
 • Opatrenia na zaručenie pravidelnej aktualizácie operačných systémov a programového aplikačného vybavenia.
 • Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete a spôsob ich overovania. Filtrovanie sieťovej komunikácie.
 • Zhromažďovanie informácií o technických zraniteľnostiach informačných systémov, vyhodnocovanie úrovne rizík a implementácia opatrení na potlačenie týchto rizík.

Sieťová bezpečnosť

 • Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
 • Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástrojov sieťovej bezpečnosti (napr. firewall), segmentácia počítačovej siete.
 • Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete, opatrenia na zamedzenie pripojenia k určitým adresám, pravidlá používania sieťových protokolov. 158/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky
 • Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok).
 • Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia.
 • Zálohovanie
  • Test funkčnosti záložných dátových nosičov.
  • Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou.
  • Určenie doby uchovávania záloh a kontrola jej dodržiavania.
  • Test obnovy informačného systému zo zálohy.
  • Bezpečné ukladanie záloh.

Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov

 • Technické opatrenia na bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov.
 • Zariadenie na mechanické zničenie dátových nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín a dátových médií).

Organizačné opatrenia

Personálne opatrenia

 • Poverenie osoby prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá má prístup k osobným údajom.
 • Pokyny prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, najmä vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna osoba prístup na plnenie jej povinností alebo úloh,
  • určenie postupov, ktoré je poverená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov,
  • vymedzenie základných postupov alebo operácií s osobnými údajmi,
  • vymedzenie zodpovednosti za porušenie zákona.
  • Poučenie poverených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov).
  • Určenie zodpovednej osoby podľa § 44 zákona.
  • Vzdelávanie poverených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií).
 • Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu alebo obdobného pomeru poverenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti).
 • Práca na diaľku a pravidlá mobilného spracovania dát.

Riadenie aktív

 • Vedenie inventárneho zoznamu aktív a jeho pravidelná aktualizácia.
 • Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane prepojení s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
 • Určenie vlastníctva aktív a zodpovednosti za riziká.
 • Pravidlá a postupy klasifikácie informácií.
 • Pravidlá a postupy na označovanie informácií a zaobchádzanie s nimi v súlade s platnou klasifikačnou schémou.
 • Pravidlá na prijateľné používanie informácií a aktív spojených s prostriedkami na spracúvanie informácií.

Riadenie prístupu osôb k osobným údajom

 • Pravidlá fyzického vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa.
 • Správa prístupových prostriedkov a zariadení do objektov (individuálne prideľovanie kľúčov, elektronických kľúčov, vstupných kariet a bezpečné ukladanie ich rezerv).
 • Pravidlá prideľovania prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) povereným osobám.
 • Politika hesiel a pravidlá používania autorizačných a autentizačných prostriedkov.
 • Pravidlá vzájomného zastupovania poverených osôb (napr. pri nehode, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončení pracovného alebo obdobného pomeru).
 • Pravidlá odstránenia alebo zmeny prístupových práv poverených osôb a zariadení na spracúvanie informácií pri ukončení zamestnania, zmluvy alebo dohody, alebo prispôsobenie zmenám rolí.

Organizácia spracúvania osobných údajov

 • Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore.
 • Nepretržitá prítomnosť poverenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako poverené osoby.
 • Režim údržby a upratovania chránených priestorov.
 • Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá
  • pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
  • pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností,
  • pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovedností.

Likvidácia osobných údajov

 • Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých poverených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov).

Porušenia ochrany osobných údajov

 • Postup pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe na včasné prijatie preventívnych alebo nápravných opatrení.
 • Pravidelné preskúmavanie záznamov udalostí, záznamov o aktivitách používateľov, záznamov o výnimkách.
 • Evidencia porušení ochrany osobných údajov a použitých riešení.
 • Postup identifikácie a riešenia jednotlivých typov porušení ochrany osobných údajov. 2.6.5 Postup odstraňovania následkov porušení ochrany osobných údajov.
 • Postupy zaručenia kontinuity pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti.
 • Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania.

Kontrolná činnosť

 • Kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov).
 • Informovanie osôb o kontrolnom mechanizme, ak ho prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ má zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania).

Dodávateľské vzťahy

 • Postup overenia dostatočných záruk.
 • Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do požiadaviek nových systémov a do pravidiel vývoja a nákupu systémov.
 • Začlenenie požiadaviek na ochranu údajov do zmluvných vzťahov s dodávateľmi a tretími stranami.
 • Testovanie bezpečnostných funkcií počas vývoja systémov.
 • Monitorovanie a pravidelné preskúmavanie úrovne bezpečnosti služieb poskytovaných dodávateľmi.

Administratívne opatrenia – najzákladnejšie písomnosti

 • Poverenie oprávnených osôb pre všetky osoby, ktoré vo vašom mene spracúvajú OU. Nemusí to byť len zamestnanec, môže to byť aj externá osoba. Doteraz bolo leni Poučenie oprávnených osôb, tie treba nahradiť Povereniami, a čo najpodrobnejšie popísať pokyny pre oprávnenú osobu, s akými OÚ môže pracovať, čo s nimi má robiť, komu ich môže poskytnúť alebo sprístupniť atď.
 • Záznam o poučení o mlčanlivosti pre všetky osoby, ktoré môžu mať prístup k OU a teda nemusia ich priamo spracúvať, oprávnené osoby môžete poučiť o mlčanlivosti aj priamo v Poverení, pre zamestnancov odporúčame dať priamo do Pracovnej zmluvy.
 • Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním OU ak máte súhlasy, ktoré boli v poriadku podľa zákona č. 122/2013 Z. z., nemusíte robiť nové, súhlas nesmiete žiadať na spracúvanie, ktoré robíte na základe nejakého zákona napr. mzdy a personalistiku a pod., Pri získavaní súhlasu musíte dotknutú osobu informovať, ako bude s jej OÚ nakladané, komu sa poskytnú, kde budú zverejnené a ako dlho ich budete mať, v súhlase musí byť doba, na ktorú sa dáva.
 • Zmluvy o poverení spracúvaním OÚ – tzv. sprostredkovateľské zmluvy, s každým, kto vo vašom mene bude spracúvať OU – napr. BOZP služby, dodávateľ kamier, ak pracuje so záznamami, dodávateľ PaM služieb, dodávateľ cloudových služieb, poskytovateľ hostingu alebo priestoru pre e-shop a pod. V zmluve musí byť presne špecifikované, koho OÚ sa môžu spracúvať, aké OU sa môžu spracúvať, akým spôsobom, komu sa môžu poskytnúť, čo sa s OÚ urobí po skončení zmluvy a iné povinnosti uvedené v GDPR.
 • Informačná povinnosť pre dotknuté osoby – každá dotknutá osoba musí byť presne informovaná, aké OÚ o nej spracúvate, aký máte právny základ na spracúvanie, do kedy budete OU spracúvať atď. Informáciu musíte dať každej dotknutej osobe a to aj v prípade, že OU spracúvate na právnom základe zákona napr. v personálnej agende, musíte dotknutú osobu informovať o jej právach, t.j. o práve na prístup k OÚ, práve na opravu, práve na vymazanie, práve na obmedzenie prístupu, práve namietať spracúvanie, práve na obmedzenie spracúvania.
 • informácie môžete dať napr. aj na váš web.
 • Záznam o spracovateľských činnostiach – len ak máte viac ako 250 zamestnancov, alebo ak spracúvanie môže viesť k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých osôb, alebo spracúvate osobitnú kategóriu OU a spracúvanie nie je príležitostné.
 • Opis technických a organizačných opatrení na ochranu OU ak máte kvalitne vypracovaný Bezpečnostný projekt podľa už neplatného zákona č. 122/2013 Z. z., tak nemusíte vypracovávať nový dokument (ten pôvodný musíte vedieť preukázať ÚOOÚ ešte 5 rokov). Ak ste doteraz nemali BP, treba vypracovať tieto podmienky napr. ako Bezpečnostnú politiku organizácie a pod.
 • Posúdenie vplyvu na práva a slobody dotknutých osôb len ak realizujete systematické a rozsiahle hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, alebo ak spracúvate osobitnú kategóriu OÚ vo veľkom rozsahu a nevyplýva vám táto povinnosť zo zákona, alebo ak systematicky monitorujete verejne prístupné miesta vo veľkom rozsahu. Je to obdobne rozsiahly dokument, ako bol Bezpečnostný projekt vrátane analýzy rizík.
 • Poverenie Zodpovednej osoby je podľa GDPR už povinná pre všetkých, ktorí sú orgánom verejnej moci alebo verejnoprávnym subjektom, alebo podnikateľský subjekt, ktorý v rámci svojej hlavnej činnosti pravidelne a systematicky monitoruje dotknuté osoby vo veľkom rozsahu a monitorovať môžete kamerami, ale aj v rámci počítačovej siete alebo cez GPS zariadenia v autách, alebo podnikateľský subjekt, ktorý v rámci svojej hlavnej činnosti spracúva osobitnú kategóriu OÚ vo veľkom rozsahu. V iných prípadoch je určenie Zodpovednej osoby dobrovoľné a ak máte určenú Zodpovednú osobu, musíte kontakt na ňu poskytnúť všetkým dotknutým osobám, najlepšie zverejnením na svojej webovej stránke. Poverenie a kontakt na ZO je potrebné poslať na ÚOOÚ
 • Mapovanie osobných údajov (OÚ)
 • Zásady spracúvania OÚ
 • Zákonnosť spracúvania
 • Spracúvanie osobitných kategórií OÚ
 • Oznámenie porušenia ochrany OÚ dozornému orgánu,
 • Formulár na uplatnenie práv dotknutej osoby
 • Rizikový profil s popisom pravdepodobnosti a dopadu na aktíva prevádzkovateľa
 • Testy proporcionality a súhlasy (ak to bude relevantné)
 • GDPR a pracovná zmluva – text do pracovnej zmluvy
 • Prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

REFERENCIE

HR & MOHR HeadhuntingBarbora Móhrová+421911132042
Evolet ExecutivesBohuslav Lipovský+421911555466
KRAUSE Mental ClinicRóbert Krause+421911340320
Prime Tourist Resorts a.s.Walter Konečný+421905469255
JO-MAStanislav Fulajtár+421566722284
JR-CARSMichaela Mintachová+421903485200
SWISS Natural SKKatarína Husárová+421903497289
… a mnoho iných

KONTAKT

Peter LIPTÁK – Advisor

Súmračná 15, 821 01 Bratislava
+421 911 471 333
info@gdpr4you.sk

IČO: 34541543
DIČ: 1024843292

Bankové spojenie:
SK0883605207004206408034

Konzultujte s nami 60 min. zadarmo a nechajte si zadarmo urobiť aj krátky audit Vašej web stránky. Ak na nej objavíme nesúlad so zásadami nariadenia GDPR, tak na 99% bude aj Vaša interná GDPR agenda nesprávna alebo nedostatočná.

Ak sa Vám páči čo robíme, povedzte to iným.
Ak nie, povedzte to nám.

Všetky práva vyhradené © 2020 GDPR4YOU  |  WebKod